Topsport

Topsporters kunnen gratis of tegen heel lage kosten bij USC trainen. Ook kent USC een topsportfonds.

USC Topsportregeling

USC stelt de faciliteiten gratis beschikbaar aan studenten uit categorie I met een topsportstatus. Overige topsporters betalen een kleine vergoeding. Meld je hiervoor eerst aan bij Topsport Amsterdam.

USC Topsportfonds

Subsidie aanvragen via het Topsportfonds? Lees onderstaande voorwaarden goed door en neem contact op met onze topsportcoördinator, Rolf Soldaat (r.soldaat@uscsport.nl).

1.
De Stichting Universitair Sportcentrum (hierna: USC) kent een Topsportfonds, verder te noemen het fonds.

2.
Het fonds is in het leven geroepen door USC op 31 augustus 2011.

3.
Het doel van het fonds is het ondersteunen van studenten van UvA en HvA die deelnemen aan, met name internationale, studententopsportevenementen. Te denken valt hierbij aan Europese studentenkampioenschappen (EUC’s), studentenwereldkampioenschappen (WUC’s) en Universiades. De regie voor de uitzending naar dit soort evenementen ligt in de meeste gevallen bij Stichting Studentensport Nederland (SSN), Stichting Studentensport Amsterdam (SSA), of een van de Amsterdamse studentensportverenigingen.

4.
Wijziging van de doelstelling van het fonds kan slechts geschieden door het bestuur van USC na overleg met SSA.

5.
Het startkapitaal van het fonds bedraagt 45.000 euro. Dit bedrag is vrijgevallen als gevolg van het feit dat in 2010 een groot deel van de klanten van USC de borg op de tot medio 2010 gangbare sportkaart niet teruggevraagd heeft. Het recht op teruggave is per 31 augustus 2011 vervallen.

6.
Het fonds wordt gevoed door de rente op het startkapitaal. Voorts spannen zowel USC als SSA zich in om het fonds te voeden met gelden die incidenteel en buiten de reguliere exploitatie om ontvangen worden. Te denken valt hierbij aan sponsoracties en inzamelingen. Ook derden worden in de gelegenheid gesteld bijdragen in het fonds te storten.

7.
Het fonds wordt beheerd door USC. Verantwoording over inkomsten en uitgaven wordt afgelegd door middel van het financieel jaarverslag van USC.

8.
Er wordt niet ingeteerd op het kapitaal van het fonds. Intering op het kapitaal is slechts mogelijk in het geval het kapitaal van het fonds niet onder de benedengrens van het startkapitaal komt.

9.
Over bestedingen uit het fonds wordt beslist door het bestuur van USC nadat advies is gevraagd aan SSA. Tegen een besluit is geen beroep mogelijk. Alleen aanvragen van individuele studenten worden in behandeling genomen.

10.
Aan het fonds wordt bekendheid gegeven via de websites van USC en SSA. Studenten kunnen een beroep doen op het fonds door middel van het indienen van een schriftelijk verzoek, waarin in ieder geval is opgenomen: naam en adres van de aanvrager, de onderwijsinstelling/studierichting van de aanvrager, de reden van het verzoek, het gevraagde bedrag in relatie tot de totale kosten en andere financiële bronnen, en het sportieve niveau waar de aanvraag betrekking op heeft. Het fonds hanteert een minimale aanvraagtermijn van 8 weken. Het adres van het fonds is: Science Park 306, 1098 XH Amsterdam.