Algemene voorwaarden bij verhuur

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van sportzalen door het USC

 1. Definities

USC:  Handelsnaam van de Stichting Universitair Sport Centrum, de exploitant van sportaccommodaties van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.
Gebruiker:  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte in één van de sportaccommodaties van het USC gebruikt, en hiertoe een gebruiksovereenkomst met het USC heeft afgesloten.
Gebruiksovereenkomst:  De overeenkomst waarin de concrete afspraken omtrent het gebruik van ruimte door de gebruiker in een van de sportaccommodaties van het USC zijn vastgelegd.
Offerte: Het document waarin concrete prijsafspraken en gebruiksuren van ruimte(s) in een van de sportaccommodaties van het USC zijn vastgelegd. Een door de gebruiker geaccepteerde offerte wordt door de gebruiker en het USC als een gebruiksovereenkomst beschouwd.
Sportaccommodatie: De accommodatie waarin de sportzaal zich bevindt.
Sportzaal: Een in de offerte nader gespecificeerde ruimte, of een gedeelte hiervan, in een van de sportaccommodaties van het USC, bestaande uit één of meerdere sportvloeren en bijbehorende ruimtes, zoals kleedkamers, douches en toiletten.

 1. Tot stand komen gebruiksovereenkomst

De gebruiker kan bij de afdeling Zaalreservering van het USC een sportzaal reserveren. Indien het USC de reservering accepteert, biedt het USC de gebruiker een offerte aan. Zodra de offerte schriftelijk is bevestigd en geaccepteerd wordt deze beschouwd als een gebruiksovereenkomst. Ook bij online reservering is sprake van een gebruiksovereenkomst.
Op de gebruiksovereenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, evenals de huisregels.
Zo nodig zal het USC nader te bepalen bijzondere voorwaarden aan het gebruik stellen.

 1. Gebruikstarief en betaling

De gebruiker dient het verschuldigde gebruikstarief te voldoen op de wijze zoals in de offerte is omschreven.
Het USC kan in voorkomende gevallen een door het USC te bepalen percentage van de op de offerte vastgelegde kosten als voorschot aan de gebruiker in rekening brengen. Indien annulering van het evenement door de gebruiker plaatsvindt binnen de in punt 5 van deze Algemene Voorwaarden gestelde termijn van 28 dagen voor aanvang van het evenement, vervalt het voorschot aan het USC.
De sportzaal kan niet eerder door gebruiker in gebruik worden genomen dan wanneer het USC in het bezit is van een door gebruiker aanvaarde offerte.
Met het in gebruik nemen van een zaal behorende bij een reeks reserveringen aanvaardt de gebruiker de betreffende offerte. Het USC zal dan overgaan tot het verzenden van de bijbehorende factuur.
Bij éénmalig gebruik van de zaal dient het verschuldigde gebruikstarief voorafgaand aan het evenement te zijn voldaan. Het gebruikstarief is, indien van toepassing, inclusief BTW.
Bedragen van minder dan € 100,00 dienen aan de balie van de sportaccommodatie te worden voldaan.
Het USC behoudt zich het recht voor om een gebruiksovereenkomst te beëindigen indien de gebruiker niet aan de betalingsverplichting voldoet. Indien gebruiker het verschuldigde gebruikstarief na een betalingsherinnering niet binnen de in de betalingsherinnering gestelde termijn heeft overgemaakt, neemt het USC incassomaatregelen. Alle kosten verbonden aan de incasso komen volledig voor rekening van de gebruiker.

 1. Diensten USC

Het USC verplicht zich tot het beschikbaar stellen van een veilige en schone sportzaal, inclusief het gebruik van sportmateriaal en sporttoestellen, kleedkamers, sanitair, douches en lockers, muziekinstallatie (indien standaard in de zaal aanwezig).
Onder in de gebruiksovereenkomst bepaalde voorwaarden kan het USC diverse betaalde extra diensten leveren, waaronder:
Het klaarzetten, installeren en wegbergen van apparaten en materialen die niet bij het gebruikstarief zijn inbegrepen.
Personele inzet vóór en ná de reguliere openings- / sluitingstijd van de sportaccommodatie, sportinstructeurs, EHBO-personeel, beveiliging.

 1. Annulering

Indien de gebruiker het gebruik van de hem ter beschikking gestelde sportzaal of sportvloer op de in de offerte genoemde data en tijden annuleert, is de gebruiker verplicht om hiervan schriftelijk melding te doen aan het USC.
Indien, vanaf de datum dat de gebruiksovereenkomst tot stand is gekomen, tot 28 dagen vóór de desbetreffende datum de reservering wordt geannuleerd, brengt het USC 25% van de op de offerte vastgelegde kosten in rekening.
Indien binnen een termijn van 28 tot 14 dagen vóór de desbetreffende datum een reservering wordt geannuleerd, brengt het USC 50% van de op de offerte vastgelegde kosten in rekening.
Indien binnen een termijn van 14 dagen vóór de desbetreffende datum een reservering wordt geannuleerd, brengt het USC   100 % van de op de offerte vastgelegde kosten in rekening.
In een gebruiksovereenkomst kunnen aanvullende annuleringsvoorwaarden worden opgenomen.
In geval van annulering van een online reservering vindt geen restitutie plaats.

 1. Staat bij aanvang gebruik en na afloop gebruik

De gebruiker dient iedere klacht over de staat van de sportzaal die hij gebruikt onmiddellijk na constatering aan het USC mee te delen en binnen drie werkdagen schriftelijk aan het USC te bevestigen. Indien de gebruiker dit verzuimt, wordt de ruimte geacht in goede staat te zijn geweest.
De gebruiker levert de sportzaal na gebruik veegschoon op.
Indien de gebruiker de sportzaal niet in goede staat, beschadigd of vervuild achterlaat, verricht het USC datgene waarin gebruiker nalatig is gebleven. De kosten daarvan zal het USC op de gebruiker verhalen.

 1. Gebruik

De gebruiker is niet gerechtigd de hem ter beschikking gestelde ruimte aan derden in gebruik te geven.
De gebruiker verplicht zich de hem ter beschikking gestelde ruimte slechts te gebruiken voor sportactiviteiten of andere activiteiten die zijn vastgelegd in de gebruiksovereenkomst.
De in de offerte vastgelegde uren gelden voor het gebruik van de sportzaal/-zalen. De daarbij behorende kleedkamers en douches kunnen direct aansluitend, voor en na de in de offerte vastgelegde uren, worden gebruikt.
De gebruiker kan de hem ter beschikking gestelde ruimte niet buiten de in de offerte vastgelegde uren betreden.
Het gereedmaken van de zaal door de gebruiker dient binnen de in de offerte vastgelegde uren plaats te vinden.
Het veegschoon opleveren van de sportzaal dient binnen de in de offerte vastgelegde uren plaats te vinden.
In een sportzaal mag uitsluitend worden gesport met sportschoeisel met niet-afgevende zolen.
Het is verboden op een sportvloer te sporten met sportschoenen waarmee op straat is gelopen. Bij overtreding van dit verbod worden de extra kosten, verbonden aan het schoonmaken van de betreffende sportvloer, aan de gebruiker in rekening gebracht.
Het is de gebruiker verboden horeca-activiteiten te ontplooien.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
In de gehele sportaccommodatie geldt een rookverbod.
De gebruiker is zonder toestemming van het USC niet bevoegd tot het aanbrengen van veranderingen, waaronder reclame, aan of in de sportaccommodatie.
De gebruiker dient in het bezit te zijn van alle vereiste vergunningen en ontheffingen die van overheidswege vereist zijn.

 1. Toestemming USC voorafgaande aan het gebruik

De gebruiker dient het USC vooraf toestemming te vragen voor, onder andere, de volgende activiteiten:
Het aanbrengen van reclame;
Het ten gehore brengen van live muziek;
Het opnemen/uitzenden van televisie- of radioreportages;
Het toelaten van toeschouwers in de sportaccommodatie;
Het heffen van toegangsgelden;
Het opbouwen van stands voor exposities, markten e.d.;

 1. Aanwijzingen tijdens het gebruik

Het USC kan te allen tijde aanwijzingen geven met betrekking tot het gebruik van de sportzaal door de gebruiker.
De gebruiker verleent te allen tijde toegang tot de hem ter beschikking gestelde ruimte aan de daartoe door het USC aangewezen personen. De gebruiker zal alle aanwijzingen van deze personen met betrekking tot het gebruik en de inrichting van de ruimte opvolgen en gedogen dat eventuele door het USC noodzakelijk geachte werkzaamheden kunnen worden verricht.
De gebruiker is verplicht om de hem ter beschikking gestelde ruimte zodanig te gebruiken dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, verordening, vergunning of enig ander overheidsvoorschrift, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, (brand)veiligheidsnormen van politie en brandweer.

 1. Aansprakelijkheid en verzekering tijdens gebruik

De gebruiker is jegens het USC aansprakelijk voor schade die tijdens het gebruik van de sportaccommodatie wordt toegebracht door de gebruiker zelf of door de gebruiker ingeschakelde derde(n), tenzij de schade redelijkerwijs niet aan de gebruiker kan worden toegerekend. De gebruiker stemt hierbij in met het besluit van het USC tot vaststelling van de schade.
Indien het USC, door enige oorzaak buiten zijn schuld, niet in staat is om de sportzaal aan de gebruiker ter beschikking te stellen, zal het USC niet aansprakelijk zijn voor enige daaruit voortvloeiende schade. Dit geldt ook indien door de gebruiker reeds een aanvang is gemaakt met het gebruik van de ruimte. De gebruiker vrijwaart het USC van aanspraken van derden terzake.
De gebruiker is verantwoordelijk voor de activiteiten die in de hem ter beschikking gestelde ruimte plaatsvinden.
Het USC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van materialen van de gebruiker die in de sportaccommodatie zijn opgeslagen, tenzij daarover in de gebruiksovereenkomst bijzondere afspraken zijn opgenomen.
De gebruiker draagt zorg voor afdoende verzekering van risico’s en voldoening van de daarvoor verschuldigde premies. Het USC kan overlegging van de benodigde polissen en betalingsbewijzen eisen. Indien de gebruiker niet voldoet aan de verplichtingen terzake, zal het USC ontslagen worden van de verplichting om de afgesproken ruimte in gebruik af te staan.
Indien de wijze van gebruik van de sportzaal door de gebruiker leidt tot premieverhoging van de verzekering van het USC, komt deze verhoging voor de periode van één jaar aansluitend op de gebruiksperiode voor rekening van de gebruiker.
Het USC heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of (dreigende) onregelmatigheden alle zich in de sportaccommodatie bevindende personen of zaken uit de sportaccommodatie te doen verwijderen, dan wel niet tot de sportaccommodatie te (doen) toelaten. Het USC is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade, welke voor de gebruiker hieruit mochten voortvloeien. De gebruiker vrijwaart het USC van aanspraken van derden terzake.

 1. Overige bepalingen

Het USC behoudt zich het recht voor de sportzaal (tijdelijk) vrij te maken in onder andere de hiernavolgende situaties:

 • Het plaatsvinden van (inter)nationale/stedelijke (studenten)sportevenementen in de betreffende sportzaal, waardoor deze niet door derden kan worden gebruikt;
 • Noodzakelijke wijzigingen/werkzaamheden aan de sporthal;
 • Het algemeen belang;

Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal het USC zich inspannen om vervangende sportruimte voor de gebruiker te vinden. Het USC zal aan de gebruiker eventuele reeds betaalde vergoeding aan de gebruiker restitueren.
Het USC behoudt zich het recht voor om een gebruiksovereenkomst te beëindigen in geval van overtreding door de gebruiker van bepalingen genoemd in deze Algemene Voorwaarden. Het USC behoudt zich tevens het recht voor om één of meerdere personen wegens wangedrag de toegang tot de sportaccommodatie te ontzeggen.
De gebruiker kan geen aanspraak maken op rechten die door het USC in een vorige reserveringsperiode aan de gebruiker zijn toegekend.