Aanvullende algemene voorwaarden

Op USC zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief van toepassing. In aanvulling hierop gelden de volgende bepalingen:

1. Klantcategorieën en kortingsbewijzen

 • USC hanteert verschillende tarieven voor verschillende klantcategorieën. Om in aanmerking te komen voor categorie 1 of 2 dient een deelnemer in bezit te zijn van een kortingsbewijs op de aanschafdatum van het (cursus)abonnement.
 • Om aan te tonen dat studenten en/of medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) of Hogeschool van Amsterdam (HvA) staan ingeschreven/werkzaam zijn bij een van deze instellingen – en daarmee dus in aanmerking komen voor korting bij USC – loggen zij in met SURF in de mijn-omgeving van USC. Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over het inloggen bij USC met SURF.
 • Voor overige kortingsbewijzen, bijvoorbeeld voor alumni, geldt dat het tonen van een kortingsbewijs kan geschieden via een mail naar onze ledenservice (usc@uscsport.nl), of bij een eerstvolgend bezoek aan een USC-balie.
 • In hoofdstuk 3 worden per abonnementsvorm de voorwaarden voor het tonen van een kortingsbewijs uiteengezet.

2. Inloggen met SURF

 • Om aan te tonen dat studenten en/of medewerkers van UvA (inclusief Amsterdam University College) of HvA staan ingeschreven/werkzaam zijn bij een van deze instellingen – en daarmee dus in aanmerking komen voor korting bij USC – loggen zij in met SURF in de mijn-omgeving van USC.
 • Inloggen in de mijn-omgeving van USC met SURF geldt als het tonen van een kortingsbewijs.
 • Vanuit SURF ontvangt USC de volgende gegevens: volledige naam, e-mailadres, affiliatie met instelling (student of medewerker), status van de affiliatie.
 • Wanneer een deelnemer bezwaar heeft tegen inloggen met SURF, kan op de reguliere wijze met gebruikersnaam en wachtwoord worden ingelogd. Echter vervalt daarmee het recht op korting, omdat papieren bewijzen van inschrijving en arbeidscontracten van UvA en HvA niet langer geaccepteerd worden als kortingsbewijs.

3. Abonnementen en cursussen

USC kent verschillende (cursus)abonnementen. Hieronder worden de (cursus)abonnementsvormen uiteengezet met hun bijbehorende specifieke voorwaarden.

3.1 Doorlopend jaarabonnement

 • Op het moment van aanschaf van een doorlopend jaarabonnement, dient een pro rata-bedrag te worden voldaan. Dit is het bedrag behorende bij het aantal dagen tot en met de laatste dag van de maand van aanschaf. Vervolgens wordt 11 maanden achtereen, in de eerste week van elke maand, het maandbedrag afgeschreven via automatische incasso.
 • Na aanschaf van een doorlopend jaarabonnement blijft het maandbedrag – m.u.v. eventueel toegepaste kortingscodes voor een beperkt aantal termijnen of prijswijzigingen als genoemd in artikel 7 Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief – tijdens de eerste 11 termijnen van het abonnement gelijk aan het starttarief.
 • Om in aanmerking te komen voor categorie 1 of 2, dient de deelnemer na aanschaf van een doorlopend jaarabonnement een kortingsbewijs te tonen. Indien het kortingsbewijs op de laatste dag van de maand volgend op de maand van aanschaf, nog altijd niet is getoond, zal bij de volgende incassotermijnen automatisch een bedrag geïncasseerd worden behorende bij het categorie 3-tarief. Deelnemers worden er via de mail aan herinnerd het kortingsbewijs te tonen.
 • Na 11 maanden, gerekend vanaf de startdatum van het abonnement, wordt het doorlopend jaarabonnement maandelijks opzegbaar. Opzeggen geschiedt eenvoudig via de annuleerknop in de mijn USC-site, of via een mail naar onze ledenservice: usc@uscsport.nl. De datum van ontvangst van de opzegging is bepalend. Het abonnement loopt, zodra het abonnement is opgezegd, af op de laatste dag van de maand van opzegging.
 • Deelnemers behouden, zolang ze hun doorlopend jaarabonnement niet opzeggen en eventuele kortingsbewijzen tijdig zijn getoond, het tarief dat hoort bij een doorlopend jaarabonnement, ook nadat de eerste 11 incassotermijnen zijn verstreken. Met uitzondering van eventueel toegepaste kortingscodes voor een beperkt aantal termijnen of prijswijzigingen als genoemd in artikel 7 Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief.
 • Deelnemers tonen ieder jaar in september een kortingsbewijs, ongeacht de maand van aanschaf van een doorlopend jaarabonnement. Deelnemers worden er in september via mail aan herinnerd hun kortingsbewijs te tonen. Wanneer in september blijkt dat een deelnemer niet langer in aanmerking komt voor het tarief behorende bij de huidige categorie, wordt de categorie direct aangepast. Dit neemt niet weg dat deelnemers in de eerste 11 incassotermijnen altijd het tarief behouden horend bij de categorie op het moment van aanschaf van het doorlopend jaarabonnement. Vervolgens wordt vanaf de 12e incassotermijn automatisch het bedrag geïncasseerd behorende bij de nieuwe categorie. Deelnemers worden in de maand voorafgaand aan het wijzigen van hun tarief per mail geïnformeerd.
 • Het is altijd mogelijk om een doorlopend jaarabonnement tussentijds met een jaar te verlengen. Dit kan op aanvraag via usc@uscsport.nl, en is voordelig wanneer je nog voor minimaal 11 incassotermijnen gebruik wilt maken van een kortingstarief, maar binnenkort bijvoorbeeld geen student meer bent. Na verlenging met een jaar, gelden opnieuw de overige artikelen onder 3.1.

3.2 Doorlopend flexabonnement

 • Op het moment van aanschaf van een doorlopend flexabonnement, dient een pro rata-bedrag te worden voldaan. Dit is het bedrag behorende bij het aantal dagen tot en met de laatste dag van de maand van aanschaf. Vervolgens wordt het abonnement steeds met een maand verlengd. In de eerste week van elke maand wordt het maandbedrag afgeschreven via automatische incasso.
 • Het doorlopend flexabonnement is op ieder moment opzegbaar. Opzeggen geschiedt eenvoudig via de annuleerknop in de mijn USC-site, of via een mail naar onze ledenservice: usc@uscsport.nl. De datum van ontvangst van de opzegging is bepalend. Het abonnement loopt, zodra het abonnement is opgezegd, af op de laatste dag van de maand van opzegging, tenzij de opzegging geschiedt in dezelfde maand als waarin het flexabonnement is aangeschaft. In dat laatste geval loopt het abonnement af op de laatste dag van de maand volgend op de maand van aanschaf. Dit betekent dat er altijd minimaal één keer een maandbedrag wordt afgeschreven via automatische incasso voordat een flexabonnement afloopt.
 • Om in aanmerking te komen voor categorie 1 of 2, dient de deelnemer na aanschaf van een flexabonnement een kortingsbewijs te tonen. Indien het kortingsbewijs op de laatste dag van de maand volgend op de maand van aanschaf, nog altijd niet is getoond, zal bij de volgende incassotermijnen automatisch een bedrag geïncasseerd worden behorende bij het categorie 3-tarief. Deelnemers worden er via de mail aan herinnerd het kortingsbewijs te tonen.
 • Om in aanmerking te blijven komen voor categorie 1 of 2, dient de deelnemer ieder jaar in september aan te tonen dat hij/zij nog steeds in aanmerking komt voor het tarief behorende bij die categorie. Als dit niet gebeurt, wordt vanaf de maand oktober automatisch een bedrag geïncasseerd behorende bij het categorie 3-tarief. Deelnemers worden er in september via mail aan herinnerd hun kortingsbewijs te tonen.

3.3 10x of 15x toegangabonnement

 • Een 15x toegangabonnement geeft 15x toegang tot sporten die vallen onder het passe-partout. Dit abonnement is 6 maanden geldig vanaf het moment van aanschaf.
 • Een 10x toegangabonnement klimmen geeft 10x toegang tot klimmen of boulderen. Dit abonnement is 6 maanden geldig vanaf het moment van aanschaf.
 • Een 10x toegangabonnement boulderen geeft 10x toegang tot boulderen. Dit abonnement is 6 maanden geldig vanaf het moment van aanschaf.
 • Om in aanmerking te komen voor categorie 1 of 2 dient een deelnemer in bezit te zijn van een kortingsbewijs op de aanschafdatum van het abonnement. Indien het tonen van een kortingsbewijs achterwege blijft zal het worden stopgezet tenzij het nog verschuldigde bedrag behorende bij categorie 3 alsnog wordt voldaan. Bij stopzetten van het abonnement vindt restitutie plaats, eerst na aftrek van de abonnementskosten in categorie 3 voor de reeds gebruikte bezoeken, plus administratiekosten.

3.4 1x toegangabonnement

 • Een 1x toegangabonnement geeft 1x toegang tot sporten die vallen onder het passe-partout. Dit abonnement is 1 week geldig vanaf het moment van aanschaf.
 • Een 1x toegang abonnement klimmen geeft 1x toegang tot klimmen of boulderen. Dit abonnement is 1 week geldig vanaf het moment van aanschaf.
 • Een 1x toegang abonnement boulderen, geeft 1x toegang tot boulderen. Dit abonnement is 1 week geldig vanaf het moment van aanschaf.

3.5 Proefabonnement

 • Het proefabonnement kan alleen aan een USC-balie worden aangeschaft.
 • Het proefabonnement is 1 maand geldig vanaf het moment van aanschaf.
 • Het proefabonnement geeft 3x toegang tot sporten die vallen onder het passe-partout.
 • Je kunt alleen een proefabonnement aanschaffen als je nooit eerder lid bent geweest van USC.
 • Je kunt alleen een proefabonnement aanschaffen als je nooit eerder gebruik hebt gemaakt van een proefabonnement.
 • Je mag de drie proeflessen verdelen over de verschillende USC-vestigingen. Bijvoorbeeld: 1x fitness bij Universum, ClubWest, Amstelcampus of ASC, 1x (kick)boksen bij USC School of Boxing en 1x een yogales bij USC Body & Mind.

3.6 Seizoensabonnementen

 • Sommige abonnementen bij USC zijn seizoensgebonden. Deze abonnementen hebben een vaste start- en einddatum.
 • Seizoensabonnementen worden bij aanschaf in één keer vooruitbetaald.
 • Om in aanmerking te komen voor categorie 1 of 2 dient een deelnemer in bezit te zijn van een kortingsbewijs op de aanschafdatum van het abonnement. Indien het tonen van een kortingsbewijs achterwege blijft zal het abonnement worden stopgezet tenzij het nog verschuldigde bedrag behorende bij categorie 3 alsnog wordt voldaan. Bij stopzetten van het abonnement vindt restitutie plaats, eerst na aftrek van de abonnementskosten in categorie 3 voor de reeds verstreken periode, plus administratiekosten.

3.7 Cursusabonnementen

 • USC biedt, naast abonnementen als genoemd onder 3.1 t/m 3.6, jaarlijks een groot aantal cursussen. Deze cursussen starten normaliter 5x per jaar (4 cursusperiodes, en een zomercursusperiode). De cursussen bestaan meestal uit 4, 5 of 9 cursuslessen. Behalve bij de intensiefcursussen in de zomerperiode, zijn de cursuslessen eenmaal per week voor de duur van de cursus.
 • Cursusabonnementen worden bij aanschaf in één keer vooruitbetaald.
 • USC behoudt zich het recht voor een cursus geen doorgang te laten vinden wanneer het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft.
 • Om in aanmerking te komen voor categorie 1 of 2 dient een deelnemer in bezit te zijn van een kortingsbewijs op de aanschafdatum van het abonnement. Indien het tonen van een kortingsbewijs achterwege blijft zal het abonnement worden stopgezet tenzij het nog verschuldigde bedrag behorende bij categorie 3 alsnog wordt voldaan. Bij stopzetten van het abonnement vindt restitutie plaats, eerst na aftrek van de abonnementskosten in categorie 3 voor de reeds verstreken periode, plus administratiekosten.

4. No show fee-systeem

Als een deelnemer een reservering maakt, maar niet op komt dagen, dan registreert USC een no show. De deelnemer krijgt hierop een no show warning via e-mail. Als een deelnemer binnen 3 maanden wederom een reservering maakt en niet op komt dagen, volgt een no show fee. De deelnemer wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. De deelnemer wordt in die mail de keuze voorgelegd om ofwel een no show fee van 3 euro te betalen, ofwel 2 weken niet te kunnen reserveren. Als de deelnemer ervoor kiest de no show fee te voldoen, dan kan de deelnemer na betaling direct weer reserveren. Wordt de no show fee niet betaald, dan kan de deelnemer na 2 weken weer reserveren.

5. Wettelijke bedenktijd

Indien een deelnemer een beroep doet op de wettelijke bedenktijd, dan gelden hiervoor de Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief. Met betrekking tot cursussen bij USC, geldt: bij annulering tot twee weken voor aanvang van een cursus ontvangt de cursist het volledige bedrag terug. Annuleren kan via mail: usc@uscsport.nl. De datum van ontvangst van de annulering is hierbij bepalend. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats.

6. Betaling en restitutie

 • Bij betaling met creditcard zal het bedrag op het moment van de transactie direct in rekening worden gebracht.
 • Restitutie vindt uitsluitend plaats als het restitutiebedrag minimaal 20 euro bedraagt.
 • Er vindt geen restitutie plaats voor evenementen.

7. Leeftijd

Om deel te nemen aan het USC-sportprogramma moet je minimaal 16 jaar zijn.