USC School of Boxing

USC School of Boxing in het Bajeskwartier opent op 3 oktober 2022.

Contactgegevens

H.J.E. Wenckebachweg 38
1096 AN Amsterdam
(020) 525 89 55
schoolofboxing@uscsport.nl


Route plannen via Google Maps


Bij USC School of Boxing biedt het USC je de volgende sporten: